در جلسه هیئت دولت صورت گرفت

دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به وقایع تبریز

رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت دستور داد: موضوع را مورد رسیدگی دقیق وجدی قرار دهید و درصورت ثبوت تخلف یا تقصیر، برخورد جدی مدیریتی صورت پذیرد.

آخرین اخبار