تهران هر سال ۳۶ سانتیمتر پایین می رود

بر اساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس آب های زیرزمینی در بخش های مختلف ایران، وضعیت بحرانی دارند؛

آخرین اخبار