معاون خدمات شهری شهرداری شهرضا:

تفکیک زباله از مبدأ با مشارکت بخش خصوصی در شهرضا انجام می‌شود

معاون خدمات شهری شهرداری شهرضاگفت:در گذشته بازیافت در مبدأ و مقصد انجام می‌شد اما با پایان یافتن قرارداد پیمانکار بازیافت تنها در مبدأ انجام می‌‌شود و در این راستا آموزش چهره به چهره افراد برای تفکیک زباله در شهرستان آغاز شده است.

آخرین اخبار