شهردار منظریه:

ایجاد پلیس ساختمان و نظارت دقیق بر ساخت و سازها یک ضرورت است

شهردار منظریه گفت: شهرداری‌ها باید همیشه در محدوده مدیریت خود، کوچه به کوچه به بازدید و مراقبت بپردازند تا ساخت و ساز غیر مجاز صورت نپذیرد با ایجاد پلیس ساختمان از ساخت‌و سازهای غیرفانونی جلوگیری به عمل می‌آید.

عضو شورای اسلامی شهرستان شهرضا مطرح کرد

تغییر کاربری در مزارع کشاورزی، معضلی برای بخش کشاورزی شهرضا

عضو شورای اسلامی شهر شهرستان گفت: تغییر کاربری در مزارع کشاورزی یک معضل برای بخش کشاورزی شهرضا شده است.

آخرین اخبار