فرماندار شهرضا:

هرگونه تغییر کاربری و بهره‌برداری اراضی کشاورزی بدون کسب مجوز ممنوع است

فرماندار شهرضا گفت: هرگونه تغییر کاربری و بهره‌برداری اراضی کشاورزی بدون کسب مجوز از اداره کشاورزی ممنوع است.

آخرین اخبار