پایان دوره ابرقدرتی شیطان بزرگ؛

پیام توقیف کشتی آمریکایی در خلیج فارس چیست

توقیف کشتی این پیغام را دارد که این ایران است که کنترل تنگه استراتژیکی هرمز را در اختیار داشته و علیرغم مسامحه قدرت پس گرفتن آن را در اختیار دارد.

آخرین اخبار