تخفیف استخر همراه با حرکات موزون در ماه رمضان

این مجتمع نه تنها ساعت سانس استخر را تغییر نداده است بلکه با تبلیغات گسترده و تخفیف، مردم را به استفاده از استخر در روز و در ساعات روزه داری دعوت نموده است.

آخرین اخبار