علیرضا آوایی رئیس سازمان ثبت احوال شد

علیرضا آوایی رئیس کل سابق دادگستری استان تهران به عنوان رئیس سازمان ثبت احوال منصوب شد.

آخرین اخبار