وهابیت در یک قدمی مرزهای ایران

جمهوری آذربایجان کشوری است با ثبات مذهبی که اکثریت آنرا شیعیان تشکیل میدهند اما به نظر میرسد دستهایی در کار است تا با تغییر ترکیب جمعیتی این کشور نوپا،اهداف خود را پیگیری نمایند.

آخرین اخبار