سروده‌ منتشر نشده شهریار در پاسخ به غزل معروف دل بردی از من به یغما

تعدادی از اشعار استاد شهریار تاکنون به زیور طبع آراسته نشده که یکی از آنها غزلی است در پاسخ به سروده معروف صفای اصفهانی است.

آخرین اخبار