تصویب تشکیل هیئت عالی رسیدگی به امور دانشگاهیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:تشکیل هیئت عالی رسیدگی به اموردانشگاهیان در این جلسه به تصویب رسید.

آخرین اخبار