پاکتها به خصوصی سازی نرسید، مزایده سرخابی ها لغو شد

با توجه به این که درروزجاری پاکتی برای شرکت درمزایده استقلال و پرسپولیس به سازمان خصو صی سازی ارائه نشده است، بر این اساس مزایده فردای سرخابی ها لغو می شود.

آخرین اخبار