نادران:

افزایش اختیارات دولت و وابستگی بودجه ۹۴ به نفت

الیاس نادران، با انتقاد ازافزایش وابستگی بودجه سال ۹۴ به نفت، گفت: لایحه بودجه مبهم تنظیم شده تا اختیارات بیشتر به دولت داده شود.

آخرین اخبار