در مشهد صورت گرفت

انجام نخستین عمل تعویض دریچه آئورت بدون باز کردن قفسه سینه

نخستین عمل تعویض دریچه آئورت بدون باز کردن قفسه سینه در بیمارستان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا با موفقیت انجام شد.

آخرین اخبار