استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران:

ملزومات حقوقی مورد نیاز برای توافقنامه نهایی/ در عرصه حقوقی تضمین ۱۰۰ درصدی پایبندی به تعهدات وجود ندارد

استاد حقوق بین الملل عنوان کرد: در حقوق بین الملل تضمین ۱۰۰ درصدوجود ندارد. حتی اگر ساختار سیاسی آمریکا هم تغییر نکند،می توانند به این معاهده عمل نکنند.

آخرین اخبار