دولت مردم را از بهشت دور می کند!

ای کاش این دولت توفیق آن را داشت که در ماه رحمت، تخفیفی برای کارمندان قائل می شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی