چه کنیم با قبیله گرایان؟

قبیله گرایانی که به خود اجازه می دهند از صورت سوخته زنان جوان هم دستاویزی بسازند برای رسیدن به اهداف حزبی و جناحی خود.
قبیله گرایانی که عادت کرده اند بی سند و مدرک حرف بزنند و کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی