رئیس اداره بهزیستی شهرضا:

فرهنگ مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج در شهرستان شهرضا توسعه یابد

رئیس اداره بهزیستی شهرضا گفت: فرهنگ مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج در شهرستان شهرضا باید توسعه یابد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی