بی ترمزها

زمان بازرگان به ما برچسب چریک زدند ، زمان بنی صدر هم برچسب منافق … حالا روزی ده برچسب دشت می کنیم

آخرین اخبار

تقویم شمسی