کارشناس صندوق بیمه اصفهان:

سقف سنی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برداشته شد

کارشناس صندوق بیمه کشاورزان، عشایر و روستائیان اصفهان گفت: تاکنون سقف سنی برای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مردان ۱۸ تا ۵۵ سال و برای زنان ۱۸ تا ۵۰ سال بوده که با مصوبه مجلس سقف سنی برداشته شد و روستاییان و عشایر با بیش از ۱۸ سال سن می‌توانند عضو این صندوق شوند.

بخشدار مرکزی شهرضا:

کشاورزان غیر ساکن در روستا بیمه اجتماعی می شوند

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: از ابتدای سال جاری کشاورزان غیر ساکن در روستا نیز تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی روستاییان:

۵۲ هزار خانوار در استان و ۱۸۰۰ خانوار در شهرضا تحت پوشش صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر قرار دارند

مدیرکل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان،کشاورزان وعشایر استان اصفهان گفت: ۵۲ هزار خانوار در استان و ۱۸۰۰ خانوار در شهرضا تحت پوشش صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر قرار دارند.

آخرین اخبار