مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه، خبر داد:

سیم‌کارت رایتل جایگزین دفترچه درمان می‌شود

مدیرعامل رایتل، گفت: تا پایان امسال سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌شود.

الزام پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان بیش از یک شغل

نچه بیمه شده ای برای دو یا چند کارفرما کار کند، کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند، حق بیمه سهم بیمه شده را از حقوق وی کسر و به انضمام سهم خود، به سازمان پرداخت کنند.

آخرین اخبار