بیمه خبرنگاران، از واقعیت تا تلبلیغ

بسیاری از خبرنگاران به ویژه از نوع شهرستانی آن، از همان بیمه ساده و معمولی خبرنگاری هم محرومند چه برسد به اینکه بیمه تکمیلی هم داشته باشند.

آخرین اخبار