مدیرکل بیمه تامین اجتماعی روستاییان:

۵۲ هزار خانوار در استان و ۱۸۰۰ خانوار در شهرضا تحت پوشش صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر قرار دارند

مدیرکل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان،کشاورزان وعشایر استان اصفهان گفت: ۵۲ هزار خانوار در استان و ۱۸۰۰ خانوار در شهرضا تحت پوشش صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر قرار دارند.

آخرین اخبار