بخشدار مرکزی شهرضا:

کشاورزان غیر ساکن در روستا بیمه اجتماعی می شوند

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: از ابتدای سال جاری کشاورزان غیر ساکن در روستا نیز تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند.

آخرین اخبار