موفقیت محققان ایرانی در درمان کهیر مزمن به روش سرم تراپی

محققان گروه ایمونولوژی دانشگاه پزشکی مشهد موفق به درمان بیماری کهیر مزمن به روش اتولوگوس شدند.

آخرین اخبار