سرپرست مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد

ضرورت آموزش برای پیشگیری از بیماری کرونا

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: باید از طریق رسانه‌ها نحوه پیشگیری و مراقبت ویروس کرونا را آموزش داده شود زیرا این بیماری از راه تنفس انتقال می‌یابد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی