مسئول واحد مبارزه با بیماری‌ها:

پرهیز از ازدواج فامیلی بهترین راه پیشگیری از بیماری هموفیلی است

مسئول واحد مبارزه با بیماری‌ها شبکه بهداشت شهرضا گفت: بهترین راه پیشگیری بیماری هموفیلی پرهیز از ازدواج فامیلی است.

آخرین اخبار