قلب سالم اولویتی برای همه کس و همه جا

قلب سالم اولویتی برای همه کس و همه جا، شعار روز جهانی قلب در سال ۱۳۹۴ است.

آخرین اخبار