رییس شبكه دامپزشكي شهرستان شهرضا

نقش دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی جامعه حائز اهمیت است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا گفت: نقش دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی جامعه حائز اهمیت و این موضوع برای آحاد جامعه محرز است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی