پزشک مرکز بهداشتی مهدی:

کمبود نیرو، مانع از اجرای طرح سلامت مردان در شهرضا شده است

پزشک مرکز بهداشتی مهدی شهرضا گفت: از مهرماه سال ۹۳، طرح صبا را شروع کردیم و شرح حالی از بیماران گرفته شد و به سبب کمبود نیرو طرح سما برای مردان اجرا نشد.

آخرین اخبار