با حضور مدیرکل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت؛

طرح IRAPEN برای نخستین بار در کشور در شهرضا افتتاح شد

با حضور مدیرکل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، طرح IRAPEN برای نخستین بار در کشور در شهرضا افتتاح شد.

آخرین اخبار