سید‌یاسر جبرائیلی

لیبرال ها، اسلام رحمانی و مسئله مرجعیت اسلام

در میان پیروان لیبرالیسم هم می‌توان مسلمان یافت، ‌هم لائیک؛ اما برای مذهب تا جایی شان آزادی قائل می شود که مذهب هیچ گاه نقش مرجعیت برای فرد نداشته باشد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی