واردات بی رویه کمر فولاد را شکست

وجود رکود،وضعیت نابسامان واردات سنگ آهن و گنداله، به همراه سیر صعودی واردات، نفس تولید کنندگان فولاد کشور، بند آورده است.

آخرین اخبار