رئیس مجلس ایرلند:

ایران کانون صلح و ثبات برای کشورهای منطقه است

رئیس مجلس ایرلند گفت: ایران نقطه کانونی ایجاد صلح و ثبات و نماد ارزشمندی برای کشورهای منطقه است.

آخرین اخبار