رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

ریتالین، شیشه و حشیش به اشتباه دوپینگ درس خوان‌ها است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: به اشتباه مد شده است که برای بیدار ماندن در شب‌های کنکور دانشجویان از داروی ریتالین استفاده می‌کنند.

آخرین اخبار