حیدریان عنوان کرد:

شرایط اکران محمد رسول الله در عید ف

حیدریان تهیه کننده فیلم محمد رسول الله تأکید کرد:این فیلم عید فطراکران می‌شودمشروط به اینکه وضعیت سینماها فراهم شود و هماهنگی‌هابرای اکران خارجی صورت بگیرد.

آخرین اخبار