اکثریت شورای فقهی بانک مرکزی، فقیه نیستند

با اعلام اسامی اعضای جدید شورای فقهی بانک مرکزی مشخص شد، اکثریت آرا در این شورا با افراد غیر مجتهد بوده و نمی توان گفت مصوبات شورامنطبق با نظر شرع مقدس است.

آخرین اخبار