زیر سوال بردن دستگاه قضایی از احمدی نژاد تا هاشمی؛

وقتی خلفای عباسی هم جرأت زیر سوال بردن حکم قاضی را نداشتند/ چرا فضا سازی علیه حکم قاضی ضربه به کل نظام است

شخص‌ نبی مکرم اسلام و حضرت‌ علی‌ در مواردی مختلفی به‌ قاضی‌ مراجعه‌ می‌کردند و اگر حکم‌ علیه‌ آنان‌ صادرمی شد به‌ آن‌ گردن‌ می نهادند

آخرین اخبار