نبویان

فرقه تشیع لندنی از مروجان دین حداقلی است

محمود نبویان گفت: مرجعیت در اسلام با تعریف خاص خودش معنا دارد و اینطور نیست که هرکس که خودش بخواهد و یا از بیرون برایش بخوانند، مرجع تقلید بشود.

آخرین اخبار