عضو شورای اسلامی شهرستان شهرضا مطرح کرد

تغییر کاربری در مزارع کشاورزی، معضلی برای بخش کشاورزی شهرضا

عضو شورای اسلامی شهر شهرستان گفت: تغییر کاربری در مزارع کشاورزی یک معضل برای بخش کشاورزی شهرضا شده است.

آخرین اخبار