حاج مهدی جاوری، آزاده شهرضایی در گفتگو با شهرضانیوز:

حضور در کنار حاج آقا ابوترابی اسارت را آسان می کرد

وقتی بنده را به اردوگاه تکریت بردند ، در بدو ورود دوستان قدیمی فورا خبر حضور ایشان را دادند و همان لحظه تمام سختی های اسارت فراموش کردم.

آخرین اخبار