مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت در گفت و گو با دانا:

چرخیدن چرخ اقتصاد برای مردم ملموس نیست/ هم و غم دولت صرف صنایع غیر وابسته به مردم شده است

مدیرسابق امور بین الملل شرکت نفت تصریح کرد: بهتر است عادت کنیم از توانایی های داخلی استفاده کرده و روی این محورحرکت کنیم که اساس اقتصاد کشور توان داخلی است.

آخرین اخبار