حمایت مردم از گزاره برگ ملی هسته ای حمایت از تیم مذاکره کننده است

علیلو گفت: توصیه هایی از طرف رهبری برای تیم مذاکره کننده همیشه وجود دارد و مردم نیز گزاره برگ و طومارهایی را به صورت میلیونی امضا کردند.

آخرین اخبار