فرماندار شهرضا مطرح کرد؛

ضرورت مناسب سازی اماکن عمومی شهرضا برای تردد معلولان

فرماندار شهرضا گفت: اماکن عمومی شهرستان شهرضا باید برای تردد معلولان مناسب سازی شود.

آخرین اخبار