ظرفیت اقامتی مسافران کشور به سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید

رییس سازمان میراث فرهنگی گفت: اکنون ظرفیت اقامتی مسافران کشور در اقامتگاه ها به سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید.

آخرین اخبار