آقایان! در حق کربلا نامردی نکنید

خدا وکیلی لحظه ای این جناح بازی ها را کنار بگذارید و حسینی به قیام عاشورا بنگرید و ببینید از آن چه درسی می گیرید؟ عاشورا را برای هر کسی که تعریف کنید درس مقاومت می آموزد نه مذاکره .

آخرین اخبار