با تولید سالانه 55 هزار تن پسماند:

ضرورت جانمایی مکانی برای پسماندهای ویژه شهرک صنعتی رازی شهرضا

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا گفت: برای پسماندهای ویژه شهرک صنعتی رازی ضرورت دارد مکانی در شهرستان شهرضا تعریف شود.

آخرین اخبار