چرا تاریخ را تحریف می‌کنند؟

این تحریف ها جفا در حق انقلاب است!

اخیراً بخش‌هایی از نامه مذکور طی تازه‌ترین دسته‌گلی که امانتداران کلام امام(ره)در حوزه نشر آثار ایشان به آب دادند، با نقطه چین جایگزین شده است!

آخرین اخبار