نوشیدن ادرار مجاهدین برای پاک شدن گناهان !

صالح الغامدی با تایید صحت صدور این فتوا از سوی خود و با بیان اینکه عمل به فتاوای صادره از سوی علمای کشور عربستان جهت گمراه نشدن گروههای مسلح در سوریه و عراق واجب است،

آخرین اخبار