عاقبت درس آموز حرام خواران در شب معراج

امام هادی (ع) فرمود: ای داوود! حرام رشد و فزونی ندارد و اگر هم داشته باشد برکت ندارد و آن چه از حرام انفاق می شود پاداش ندارد

آخرین اخبار